PSYKISK SYGE RAMMES DOBBELT – PÅ ALLE OMRÅDER

Sundhedsministeren præsenterer snart en samlet plan for psykiatrien i Danmark. Allerede nu løfter hun sløret for, hvad hendes helt centrale budskab er angående sindslidende.

I artiklen kan man blandt andet læse sundhedsministerens syn på hvor trist det er, at psykisk syge rammes dobbelt, blandt andet af tabuer og fordomme fra omverden og de skal have mulighed for at få den nødvendige medicin og behandling. Blandt andet en behandling på lige fod med resten af befolkningen og fysiske syge.

Jamen hvilken udstråling af politisk dobbeltmoral fra ministerens side. Jeg kan ikke finde andet ord, idet sundhedsministeren SELV har stemt for både kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen, som begge virkelig fjerner muligheden for at psykisk syge har råd til den nødvendige medicin og behandling og skal være raske efter 5 måneder.

At stemme for de to reformer og nu komme med “psykiske syge skal have mulighed for” er ganske simpelt en billig omgang for sundhedsministeren, idet reformerne IKKE hjælper de psykisk syge som – netop af politikerne – nedgøres og netop lige nu slås med kommuner landet over om ressourceforløb, da de psykisk syge – af det politiske system – mødes med mistro. At ministeren så opfordrer til andre skal møde psykisk syge på lige fod med raske eller fysisk syge, ville nok for mig virke mere troværdig hvis systemet med ministeren i spidsen selv mødte de psykisk syge på lige fod med raske eller fysisk syge. Desværre er virkeligheden ikke sådan for psykisk syge og deres pårørende, her er mistro et nøgleord fra systemets side.

At ligestille psykisk syge med fysiske syge er også en billig omgang tom politikersnak fra ministerens side. Dét kræver at fysisk og psykisk sygdom ligestilles også økonomisk. I dag er fysisk sygdom på finansloven modsat psykisk sygdom, der er skal søges om år efter år. Det medfører at HVER GANG der bruges én krone på fysiske sygdomme i sundhedsvæsnet bruges der under 25 øre på psykiske sygdomme, altså LANGT FRA en ligestilling af ministerens område.

http://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/ECE2185262/sundhedsminister-psykisk-syge-bliver-dobbelt-ramt/

Reklamer

JEPPE KOFOD – DIN POLITIK HAR KONSEKVENSER

Nu begynder konsekvenserne af Folketinget reformiver, at komme. Der kommer – uundgåligt – flere boligløseløse. Vi kan kalde dem ny-hjemløse skab af Folketinget. Dette er blot et eksempel på en kommune, der forvalter ud i det blå, uden at se på personen der forvaltes om. Der er øjensynligt kun kigget på personens alder, og ikke på de andre problemer der er, og resultatet er klokkeklart: ny-hjemløs fra første februar 2014. Er det dét og den politik I stemte for i Folketingssalen. Ansvaret er ene og alene hos det fleretal i Folketinget, der stemte for reformerne, og jo alle folketingsmedlemmer var blevet advaret om der kommer flere hjemløse. Advarsler flertallet valgte at sidde overhørig. Er det dét I i Folketinget kalder socialt ansvarligt politik og med beskæftigelsesministerens egne ord, at der ikke tabes udsatte på gulvet. Jeg kalder det det stik modsatte uansvarligt socialpolitik vedtaget af et flertal, der er parat til at smide udsatte i rendestenen. Ansvaret kan kun placeres inde i Folketingssalen.

Jane er bisidder for en borgere og har sendt følgende beretning, efter samtykke med borgeren. Ligeledes er oplysningskampagnen ”179 Beretninger” har for god ordens skyld fået skriftlig samtykke til at viderebringe og offentliggøre borgerens beretning. Af samme grund er kommunens navn slettet.

Jane beretter:
Jeg har den 27-12-2013 sendt en klage over afgørelse og sagsbehandling i kommunen vedr. et elsket menneske i mit liv, som i juledagene gav mig samtykke til at bistå og repræsentere ham overfor myndighederne. Den frygtede konsekvens af den nye kontanthjælpsreform er desværre nu en realitet i hans liv, og kommunens afgørelse og sagsbehandling har påført ham voldsom panikangst, som han nu er sygemeldt for, og han har bedt sin læge om hjælp til at komme til psykolog.

Da jeg i hans samtykkeerklæring har forpligtet mig til ikke at videregive personfølsomme oplysninger til andre end de myndigheder, der skal behandle klagesagen, har jeg ændret hans navn til navnet Anonym i nedenstående kopi af den mail, jeg i dag har sendt til kommunen og til Borgmesteren.

En kopi af det hele vil jeg printe ud i weekenden og sende til Beskæftigelsesministeriet på mandag.

Til den medarbejder, der i Kommunen åbner og læser denne mail.

Denne mail med dens vedhæftede Samtykkeerklæring, dens vedhæftede Klage over afgørelse og sagbehandling 27-12-2013 samt de til klagen hørende 9 vedhæftede bilag bedes bringes videre til både Ydelsescentret og Jobcentret hurtigst muligt, da det er afgørende vigtigt for Anonyms fysiske, psykiske og sociale helbred, at der bliver handlet hurtigt, så han ikke ender som hjemløs for 5. gang i hans liv.

Til jeres orientering er Anonym blevet sygemeldt på ubestemt tid pr. 25-12-2013, da kommunens afgørelse om at sætte ham så meget ned i ydelse pr. 01-01-2014 gør ham så voldsomt hjemløshedstruet, at han flere gange om dagen bliver ramt af voldsomme anfald af hjertebanken, rysten, svedeture og svimmelhed. Anonym har derfor bedt sin læge om hjælp til at komme til psykolog hurtigst muligt.

Med venlig hilsen

Partsrepræsentant for Anonym (Samtykkeerklæring er vedhæftet)
Jane Jensen

NB! Denne mail med dens 11 bilag vil blive sendt til Beskæftigelsesministreriet med følgende spørgsmål:
Vedlagte sag drejer sig om Anonym på 25 år, som har andre problemer end ledighed. Anonym har været på kontanthjælp siden 01-07-2013 pga. uforskyldt skimmelsvampsygdom, som han stadig er ramt af, og som han endnu ikke er blevet behandlet for, da der var ½ års ventetid på at komme til speciallægebehandling. Kommunen, som Anonym bor i, meddelte ham få dage før jul, at kommunen har skønnet ham ”Åbenlyst Uddannelsesparat” ifb., at den nye kontanthjælpsreform træder i kraft pr. 01-01-2014, og at han kun er berettiget til uddannelseshjælp. Og det gør de på trods af, at Anonym allerede 03-11-2013 skriftligt gjorde kommunens Jobcenter opmærksom på, hvilke problemer han har ud over ledighed, og de gør det på trods af Anonyms partshøringsvar til kommunen 16-12-2013. I dagene op til jul og i julen blev Anonyms jævnligt tilbagevendende angstanfald kraftigt aktiveret og forværret pga. kommunens aførelse, så Anonym sygemeldte sig den 25-12-2013 og har bedt sin læge om hjælp til at blive henvist til psykolog.

Da kommunen ikke sagsbehandler i overensstemmelse med forvaltningsloven og retssikkerhedsloven, finder jeg det som Anonyms partsrepræsentant tvingende nødvendigt at bede Beskæftigelsesministeriet om vejledning i, hvad Anonym kan gøre, så han ikke ender som hjemløs i løbet af få måneder. Kommunens skønsvurdering og afgørelse om at nedsætte Anonyms ydelse betyder, at Anonym IKKE kan betale sine husstandsudgifter fra 01-02-2014.

Hvad skal og kan Anonym gøre for ikke at blive hjemløs efter 01-02-2014?

Er det hensigten med den nye kontanthjælpsreform, at allerede bolig etablerede unge under 30 år uden uddannelse, uden arbejde og med andre problemer end ledighed skal leve et liv som hjemløs? (NB! Anonym har i dag en permanent 2 værelses lejlighed i et almentnyttigt boligbyggeri, og huslejen er i den billige ende, da huslejen er 4542,- kr. pr. måned eksl. forbrug)

Endelig ønsker jeg svar på, hvordan det kan være, at regeringen kan lave en kontanthjælpsreform, der bringer unge mennesker fuldstændig uforskyldt ud i en umenneskelig livssituation og som er åbenlyst i modstrid med stk. 1 i Artikel 25 i Verdenserklæringen om Menneskerettighederne: ”Enhver har ret til en sådan levefod, som er tilstrækkelig til hans og hans families sundhed og velvære, herunder til føde, klæder, bolig og lægehjælp og de nødvendige sociale goder og ret til tryghed i tilfælde af arbejdsløshed, sygdom, uarbejdsdygtighed, enkestand, alderdom eller andet tab af fortjenstmulighed under omstændigheder, der ikke er selvforskyldt.”?

NB2! Denne mail med dens 11 bilag vil også blive sendt til Borgmesteren i kommunen med følgende spørgsmål:

Er det almindelig forvaltningspraksis i kommunen at træffe afgørelser om en borgers forsørgelsesgrundlag i modstrid med både forvaltningsloven og retssikkerhedsloven samt de verdensanderkendte menneskerettighedserklæringer?

Er det almindelig forvaltningspraksis i kommunen at skønne en ung under 30 år på kontanthjælp ”åbenlyst uddannelsesparat”, når den unge både venter på speciallægebehandling og har andre problemer end ledighed også – problemer, som Anonym allerede den 03-11-2013 skriftligt gjorde Jobcentret opmærksom på og som han gentog i sit partshøringssvar 16-12-2013?

Den forvaltningspraksis, der er blevet udøvet i kommunens afgørelse om at sætte Anonym voldsomt ned i ydelse pr. 01-01-2014, har IKKE indeholdt vejledninger i, hvad Anonym selv kan gøre for at sikre sig selv mod at blive hjemløs for 5. gang i hans liv. Det eneste, der minder en smule om vejledning har været, at Anonym under sidste Jobsamtale i Jobcentret blev opfordret til at finde en billigere bolig. Anonym kan ikke finde en permanent lejlighed, der har en husleje, som han vil kunne betale med uddannelseshjælp til unge under 30 år. Anonym kan heller ikke søge ungdomsbolig, da ungdomsboliger kun kan udlejes til studerende. En ungdomsbolig er heller IKKE en permanent bolig, som den lejlighed Anonym har i dag. Da Anonym fuldstændig uforskyldt er blevet bragt i denne hjemløstruende situation, er det autoritær tvang og magtanvendelse, hvis kommunen kræver, at han skal finde en billigere og IKKE permanent bolig, og kræver, at Anonym skal gældsætte sig yderligere ift. indskud til ny bolig og istandsættelse af hans nuværende permanente bolig.

Anonym er fuldstændig uforskyldt blevet bragt i en umenneskelig situation ifb. den nye kontant-hjælpsreform, og jeg ønsker at få oplyst om du som Borgmester står politisk og moralsk inde for den praksis, der er blevet udøvet i kommunens Jobcenter og Ydelsescenter i Anonyms sag?

SYGE OG SÆRLIGT PSYKISK SYGE FEJLPLACERES PÅ KONTANTHJÆLP

Utrolig mange syge, både fysisk men især psykisk syge, er fejlplaceret på kontanthjælp. Og det er et skråplan Danmark har været ude i siden invalidepension og førtidspension blev lagt sammen. Det er dog noget et flertal i Folketinget ser stort på. De er parat til at smide disse syge på gulvet. Det øget økonomiske press, der er kommet med kontanthjælpsreformen øger risikoen for at fysisk syge på kontanthjælp også udvikler psykiske sygdomme og at de psykisk syge får forværret deres tilstand. Det er derfor ikke en måde, der fremmer de syges mulighed for at vende tilbage til arbejdsmarkedet – tværtimod. Men det er flertallet i Folketinget politisk blinde overfor, trods gentagende advarsler fra de forskellige instanser og patientforeninger. Men som folketingsmedlem har man jo også sit på det tørre, og så må man bare håbe de holder sig raske. Selvom vi jo alle ved, der åbenlys er særlige regler for syge folketingsmedlemmer, det har vi jo lige set.

Der findes ingen opdaterede tal for udviklingen i psykiske sygdomme blandt kontanthjælpsmodtagere. De nyeste tal fra SFI er fra 2006 og dermed fra før finanskrisen. Men der er en tydelig og klar sammenhæng mellem det at være arbejdsløshed og at udvikle psykiske lidelser. Her spiller den økonomiske usikkerhed en stor rolle. Derudover har kommunerne i årvis fejlplaceret særligt psykisk syge på kontanthjælp, uden den nødvendige ro og behandling.

Mange af dem, der før ville have fået en førtidspension, havner i dag på kontanthjælp. Og skulle i princippet videre i et ressourceforløb. Men virkeligheden er at det er meget få syge, der kommer i ressourceforløb i kommunerne. Det lygter langt væk af kommunal kassetænkning, idet kontanthjælp til syge er billigere for kommunerne end både ressourceforløb og førtidspension. Derfor må syge, der ikke længere kan få førtidspension, nu være fejlplaceret på kontanthjælp, uden den nødvendige ro og behandling, og dette med et folketingsflertals velsignelse, endda sundhedsministerens, der hævder at ingen syge fejlplaceres eller undlades behandling. Det er jo endnu en af regeringens politiske løgne, idet enhver ved at, især psykisk syge, ikke får den nødvendige ro eller behandling på kontanthjælp.