METTE FREDERIKSEN IS PLAYING A DOUBLE ROLE IN CONSTITUTIONAL CASE

More than a year ago a group of Danish citizens started work on taking out a summons against the government for breaching the constitution in connection with the mutual support obligation for recipients of social security.

As it will have great significance to all Danes that have been or are going to be affected by disease or unemployment, this case is estimated by many to become one of the largest cases against the government.

A year ago the case was taken out of its mold, and it is now on its way to the Ministry of Justice. An application for legal aid for all plaintiffs has been applied for in the ministry’s Department of Civil Affairs.

Nothing much has, however, happened in the past year regarding the application for legal aid in the constitutional case, and this raises some fundamerntal questions. A year ago the Department of Civil Affairs stated that it would normally take them six months to consider the case. These six months have gone a long time ago. The steering committee behind the constitutional case knows that the application for legal aid has been made ready for ruling at the Department of Civil Affairs, and this is not exactly news.

This raises this crucial question: Is the ruling in the case of legal aid being shelved by the Department of Civil Affairs or politically? There are politicians and political parties that have an interest in the case against the government and the local authorities does not go any further. And there are sufficient political motives for individual politicians to want the case shelved. And if the application has really been shelved, the question is by whom? The Department of Civil Affairs? Politically or in collaboration? Judge for yourself.

The Prime Minister’s Office and the Prime Minister share a political interest in protecting the individual departmental minister – in this case the then Minister of Employment, Mette Frederiksen.

The Ministry of Justice and the present Minister of Justice, Mette Frederiksen are the Department of Civil Affairs’ highest authorities. They both have a joint interest in the constitutional case either making slow progress or being definitely shelved. The present Minister of Justice is the very same Mette Frederiksen that was Minster of Employment at the presentation and passing of the social security reform.

The Department of Civil Affairs shares the same interest in the ruling regarding the legal aid application making slow progress as the Ministry of Justice, as the ministry is the department’s highest authority and the department can thus ‘protect’ its minister.

Overall, from where I stand, one can see a picture emerging – a picture of political interest in the Department of Civil Affairs not ruling on legal aid in the constitutional against the government and several local governments about the mutual support obligation for recipients of social security before the upcoming general election, despite the case already being ready for a ruling in the Department of Civil Affairs.

Anyone who is going to decide whether others can be allowed to take out a summons against their boss, must observe the strictest neutrality in the matter. In my opinion most would be considered disqualified. Here we have a case about a majority in parliament breaching the constitution and an authority – the Department of Civil Affairs, subordinate to the parliament – going to issue a ruling that is ready.

I cannot say whether the Department of Civil Affairs is disqualified in cases against ther government or in cases against a parliamentary majority. But I do not find it in accordance with the rule of law and unproblematic that a government department has to come to a ruling in a case like this.

The minister is playing a double role – first as Minister of Employment and now as Minister of Justice – and this may be the reason why the Department of Civil Affairs is dragging its feet in the ruling on legal aid in this constitutional case. A person playing a double role – as Mette Frederiksen is in this case – would have been disqualified in any other context.

Why a ruling being ready in the Department of Civil Affairs has not been finished yet is not clear. It is, however, clear – obviously clear – that the ruling in some way is dragging on to the inconvenience of the citizens. Whether this has a political reason I cannot say – as I cannot say whether there is or has been improper political intervention in the case. I can only say that this has happened before in cases involving politicians.

For Danish follow the link
For Dansk følg linket

Reklamer

METTE FREDERIKSEN I DOBBELTROLLE I GRUNDLOVSSAG

For over et år siden begyndte en gruppe borgere at arbejde på at stævne staten for brud på Grundloven i forbindelse med gensidig forsørgerpligt for samlevende kontantshjælpsmodtagere.

En sag som mange vurderer hurtigt kan blive en af de største sager mod staten, idet den vil få betydning for alle der på den ene eller anden måde bliver ramt af sygdom eller arbejdsløshed, eller som allerede er ramt.

Sagen blev for et år siden taget ud af støbeform og er på vej til Justitsministeriets bord til søgning om friproces i Civilretsstyrelsen under justitsministeren samlet set vil alle medlemmer gå under den frie proces på lige fod med hinanden.

Når der så ikke er sket mere med ansøgningen om friproces til grundlovssagen i det seneste år rejser det nogle principielle spørgsmål. Civilretsstyrelsen oplyste for et år siden, der kunne forventes en normal behandlingstid på et halvt år. Dette er for længst gået og overskredet med adskillige måneder. Styregruppen bag grundlovssagen er bekendt med at ansøgningen til friproces ligger klar til afgørelse i civilretsstyrelsen og dette ikke er helt nyt.

Derfor rejser sig et altafgørende spørgsmål om afgørelsen af friproces syltes i civilretsstyrelsen eller politisk. Der er jo politikere og partier som har interesse i grundlovssagen mod staten og kommuner ikke bliver til noget. Der er også politiske motiver nok til, at enkelte politikere har interesse i at få afgørelsen syltet. Så spørgsmålet, der rejer sig, med en afgørelse som åbenlyst bliver syltet, er af hvem? Civilretsstyrelsen, politisk eller i samarbejde? Vurdere selv.

Statsministeriet og statsministeren har en politisk interesse i at beskytte sin enkelte fagminister, i denne sag daværende beskæftigelsesminister, Mette Frederiksen.

Justitsministeriet og nuværende justitsminister, Mette Frederiksen, er øverste myndighed for Civilretsstyrelsen som skal træffe afgørelse om friproces for grundlovssagen, har både en politisk og personlig interesse i at grundlovssagen enten trækker ud eller ikke bliver til noget, idet nuværende justitsminister er selv samme Mette Frederiksen som var beskæftigelsesminister ved fremlæggelse og vedtagelse af kontanthjælpsreformen.

Civilretsstyrelsen har samme interesse i at kunne trække afgørelsen om friproces for grundlovssagen ud som Justitsministeriet, idet ministeriet er styrelsens øverste myndighed og man som styrelse dermed kan ”passe” på sin minister.

Alt i alt tegner sig samlet set, ud fra hvad jeg kan se, et billede af politisk interesse i at Civilretsstyrelsen ikke kommer frem til en afgørelse om friproces i grundlovssagen mod staten og flere kommuner i forbindelse med gensidig forsørgelsespligt for samlevende kontanthjælpsmodtagere, inden det kommende folketingsvalg, trods sagen ligger klar til afgørelse i Civilretsstyrelsen på nuværende tidspunkt.

Enhver som skal afgøre om andre må få mulighed for at stævne sin chef, skal forholde sig mere end yderst neutral i forhold til sagen. Jeg vil mene, at de fleste vil blive betragtet som inhabile. Her er en sag om brud på grundloven foretaget et folketingsflertal og hvor en instans, Civilretsstyrelsen, under Folketinget, skal træffe sådan en afgørelse, som ligger klar.

Jeg skal ikke sige om Civilretsstyrelsen er inhabil i sager mod Staten eller i sager med folketingsflertal. Men jeg finder det ikke retssikkert og uproblematisk at en styrelse under landet ledelse skal træffe sådan en afgørelse.

Det kunne jo være en af de grundlæggende årsager til, at afgørelsen om friproces i denne grundlovssag, trækker ud i Civilretsstyrelsen, at der er en minister som sidder med en helt tydelig dobbeltrolle, først som beskæftigelsesminister og nu som justitsminister. Dog ville en person, der sidder med en dobbeltrolle som Mette Frederiksen gør i denne sag, være blevet erklæret inhabil i enhver anden sammenhæng.

Om hvorfor en afgørelse, som ligger klar endnu ikke er afgjort i Civilretsstyrelsen, er uklart. Dog er det klart og nu også åbenlys klart at afgørelsen på den ene eller anden måde trækkes ud. Dette til gene for borgerne. Om der er politisk motiv til grunde, skal jeg lade være usagt, ligeledes om der er sket eller sker politisk unødig indblanding i afgørelsen skal jeg lade være usagt, kun at det er set før i sager, der har vedrørt politikere.

image

TWITTER ELEKTRONISK REKLAMEPOSTKASSE?

Det kan man jo passende spørge sig selv om. Er Twitter et socialt medie eller en elektronisk reklamepostkasse?

2015 har for mig givet svaret, nemlig at Twitter er gået fra at være et socialt medie til en elektronisk reklamepostkasse med op til 19 reklamer, såkaldte promoverede tweets, i tidslinjen på én time flere gange dagligt. Det kan kaldes to ting, som jeg ser det, enten at Twitter er en elektronisk reklamepostkasse eller Twitter spammer sine brugere. Begge dele vil jeg formode ikke er i Twitters interesse.

Derfor deaktiverede jeg min Twitterprofil i fredags. Nu var min eneste kontakt med Twitter en foreningsprofil og en organisationsprofil hvor jeg er medredaktør på. Mærkelig nok har ingen af disse profiler oplevet at få overvældende promoverede tweets, max et par stykker om ugen. Noget som alle vil kunne leve med, og i skærende kontrast til min egen Twitterprofil. Havde dog en formodning om at det kunne gå galt mellem de to profiler og deres facebooksider når jeg deaktiverede min Twitterprofil, hvilket også skete. Så for stadig at kunne være medredaktør i foreningen og organisationen, uden at lave bøvl i det, valgte jeg at aktiverer min Twitterprofil igen natten til onsdag.

Dermed ikke sagt Twitter er taget til nåde igen, heller ikke selvom jeg ikke har fået promoverede tweets hele onsdag. Der er min tillid til Twitter, som socialt medie, nede på frysepunktet og Twitter skal virkelig bevise, at Twitter er et socialt medie og ikke en elektronisk reklamepostkasse. Ét er sikkert, jeg kommer aldrig til at bruge Twitter som tidligere, det vil altid fremover være medie nummer to eller tre. Og hvis min profil igen spammes af Twitter med reklamer, de såkaldte promoverede tweets man kan betale for, så bliver min profil en meget inaktiv Twitterprofil i fremtiden.

Sociale medier kan ødelægge det for sig selv, ved at gå væk fra at være sociale medier til at blive elektroniske reklamepostkasser. Hvilket vil være synd i bund og grund, da det fjerner grundlaget for de sociale medier.

HERNING KOMMUNE ANMELDT FOR GENTAGENDE BRUD PÅ PERSONDATALOVEN

image

Mindst to gange i 2014 brød Herning Kommune Persondataloven ved at videregive fortrolige og personfølsomme oplysninger om borgere til andre. Derfor er der nu indgivet anmeldelse til Datatilsynet af Herning Kommune for brud på persondataloven, idet Herning Kommune ikke har fulgt op på sagerne.

Begge gange har ydelseskontoret beklaget at fortrolige og personfølsomme oplysninger er videregivet med undskyldningen om at en medarbejder har byttet rundt på personnummer mellem en kvinde og mand. Anden gang blev det dog aftalt mellem ydelseskontoret og jeg, at kommunens procedure skulle strammes op og der skulle komme en redegørelse om hvordan fejlene var sket og hvad kommunen har sat i værk for at undgå tilsvarende fejl i fremtiden. Denne redegørelse fra Søren Christensen, direktør for Social- Sundheden og Beskæftigelse er ikke kommet. Den formodet tid ville være lidt over et halvt år, da Søren Christensen sandsynligvis ville være nødsaget til at orienterer kommunaldirektør Lone Lyrskov og borgmester Lars Krarup.

De fortrolige og personfølsomme oplysninger som Herning Kommune mindst to gange i 2014 har videregivet er journalnummer, fuld personnummer (xxxxxx-xxxx), fuld navn og adresse.

Det er naturligvis ikke i orden, at Herning Kommune ikke behandler den slags personfølsomme oplysninger korrekt og ikke tjekker op på hvem kommunen sender oplysningerne til. Ved det andet tilfælde, jeg kender til og som kan bevises via e-boks, lavede jeg aftalen om en redegørelse fra Søren Christensen, var i august 2014 og Social- Sundhed og Beskæftigelse har således haft den fornøden tid til at orienterer kommunaldirektør og borgmester samt sende en redegørelse om hvordan personfølsomme oplysninger kunne sendes til uvedkommende og hvad Herning Kommune ville sætte i værk for at undgå det skete igen fremadrettet.

Nu kan der være flere grunde til jeg ikke har fået en redegørelse fra direktør Søren Christensen, Social-, Sundhed og Beskæftigelse i Herning Kommune. Dog skal det siges, at alle muligheder ligger åben, da jeg har erfaret fra flere borgere, at man i Herning Kommune helst ikke sagsbehandler klager.

Mulighederne er følgende:
1) Sagsbehandleren på ydelseskontoret har ikke taget min klage alvorlig nok og har ikke orienteret direktør Søren Christensen om min klage.
2) Direktør Søren Christensen har ikke taget klagen alvorlig og har derfor ikke orienteret kommunaldirektør Lone Lyrskov og borgmester Lars Krarup om kommunens videregivelse af personfølsomme oplysninger.
3) Man har i Herning Kommune håbet på at jeg efter et halvt år havde glemt sagen og derfor intet har gjort.
Med den manglende redegørelse fra Herning Kommune har jeg derfor kun haft et valg, nemlig at indgive anmeldelse af Herning Kommune til Datatilsynet.

AT ØDELÆGGE DET FOR SIG SELV

De sociale medier er mulighed for at skabe relationer, men samtidig er de sociale medier også virksomheder. Begge dele kan de sociale medier ødelægge for sig selv.

Jeg har haft en Twitterprofil i over fire år, lige til i aftes. Det var ikke utilfredshed med relationerne jeg havde til andre profiler, og har mødt flere udenfor Twitter, hvilket der er tradition for man kan. Men hvorfor så deaktivere min Twitterprofil? Svaret er lige til: på grund af Twitter!

Vi kender det fra alle vores relationer, familie og venner, én forkert sætning og vi har ødelagt relationen for os selv.

Virksomheder kender det også, der kaldes det kundepleje. En forkert levering kan betyde mistet kunde og tabt indtægt. Virksomheder kan ødelægge en god handel for sig selv ved dårlig eller manglende kommunikation til kunderne.

Ingen virksomhed kan klare sig uden penge, hvilket jo er logisk nok. Indtægten hos Twitter er gennem reklamer, såkaldte promoverede tweets, om man ønsker dem i sin tidslinje eller ej. Det er også helt fint, så længe det ikke tager overhånd og dét er lige her kæden ryger af for Twitter. Løsningen kunne være at blokerer de forskellige promoverede tweets. Dog ikke en holdbar løsning, når man som jeg gentagende gange oplever at 30-40 procent af alle tweets er reklamer. Det var jo faktisk ikke derfor jeg i 2011 oprettede en Twitterprofil og jeg gider sådan set ikke spilde min tid på sociale medier med at blokerer for reklamer. Dét skulle man tro at virksomheder som Twitter også ville kunne forstå, for dermed falder idéen med Twitter til jorden. Men ak nej, Twitter, både i USA og Danmark er åbenlys ligeglade med deres brugere, om ikke andet ønsker Twitter end ikke at svarer på henvendelser. Netop manglende respons fra Twitter og deres ligegyldighed over for deres brugere medførte at jeg droppede Twitter som et seriøst socialt medie. Dermed ødelagde Twitter selv deres forretning med mig som brugere.

Stod det til mig havde vi ikke papirreklamer i hjemmet, og hvis jeg kun kan slippe for de elektroniske reklamer ved at slette min profil, så er det sådan det er. Hvis jeg vil se elektroniske reklamer skal jeg nok selv opsøge dem. At nærmest spamme tidslinjer på Twitter har på mig den modsatte effekt, nemlig at jeg sletter mig af Twitter og ikke køber produkter fra virksomhederne. Altså en dobbelt bæ for Twitter og virksomhederne.

Hvis Twitter så bare sørgede for det var lokale danske reklamer, promoverede tweets, var der måske en idé med de promoverede tweets. Men ak nej, selv her hopper kæden af for Twitter. Jeg ved virkelig ikke hvad jeg skal bruge et fransk tilbud på flutes til, et italiensk tilbud på autodele til eller hvad det rager mig at en tandlæge i San Francisco giver den første flaske drikkevand gratis til sine kunder. Jeg tager næppe fra Danmark til San Francisco til tandlæge fordi den første flaske vand er gratis. Det er nytteløse promoverede tweets for mig og rendyrket spild af min tid, hvilket Twitter i USA eller Danmark ikke har ønsket at kommentere. Jeg ved andre også har prøvet at skrive til Twitter om ovenstående også uden svar, hvilket kun kan betyde Twitter er åbenlys ligeglade med deres brugere, så længe virksomheden får reklameindtægt ind. Endnu en gang ødelægger Twitter det for sig selv.

Jeg vil dog sige, at jeg har haft en god tid på Twitter med mange gode debatter, tråde og relationer til andre på Twitter både i Danmark og udlandet. Men som vi selv kan ødelægge relationer uden for de sociale medier, så kan sociale medier som Twitter også ødelægge det for sig selv.